Atlassian Bamboo 6.0 shortcuts - Windows

{{ shortcut.key }}
{{ shortcut.action }}